Фондация за образование, спорт, изкуство "Възможност" -

Обучения за учители

 

Опит в специализирани обучения за директори и колективи на училища и детски градини.

Програми,  акредитирани от МОН

          ПРОГРАМА Продължи-

телност на обучението

 

Форма на обучението Брой кредити

 

Заповед на МОН Начин на завършване на обучението
1. Ефективно общуване на работното място

32

Частично присъствена

2

№ РД09-1895 / 30.03.2017

 

Защита на проект
2. Ефективна комуникация учител-родител. 16 Присъствена или  частично присъствена 1 № РД09-1897 / 30.03.2017

 

Защита на проект, тест

3. Работа с деца и ученици с асоциално поведение.

16

Присъствена или  частично присъствена

1

№ РД09-1899 / 30.03.2017

 

 Тест, презентация
4. Комуникация. Вербална и невербална комуникация.

16

Присъствена или  частично присъствена

1

№ РД09-1901 / 30.03.2017

 

Тест, презентация
5. Стресът в работата на педагогическите специалисти. Бърнаут синдром. 16 Присъствена или  частично присъствена

1

№ РД09-1970 / 31.03.2017

 

Защита на проект, тест
6. Справяне със стрес и конфликтни ситуации.

16

Присъствена или  частично присъствена 1 № РД09-1971 / 31.03.2017

 

Тест, презентация
7. Конфликти. Управление на конфликта. Асертивност. 16 Присъствена или  частично присъствена 1 РД09-1972 / 31.03.2017

 

Тест, презентация
8. Манипулиране. Умението да влияем на другите. 16 Присъствена или  частично присъствена       1 № РД09-1905 / 30.03.2017

 

Тест, презентация
9. Екип. Умения за работа в екип. 16 Присъствена или  частично присъствена 1 № РД09-1903 / 30.03.2017 Защита на проект, тест
10. Мотивацията като движеща сила в поведението на хората. 16 Присъствена или  частично присъствена 1 № РД09-1906 / 30.03.2017 Защита на проект, тест
11. Изкуството да презентираш- умения за публично представяне. 16 Присъствена 1 № РД09-1908 / 30.03.2017 Тест, презентация
12. Техники за стимулиране на креативното мислене на педагогическите специалисти. 16 Присъствена

1

№ РД09-1974 / 31.03.2017

 

Защита на проект
13. Обучение чрез приказки.

16

Присъствена или  частично присъствена

1

№ РД09-1973 / 31.03.2017

 

Защита на проект
14. Емоционална интелигентност.

16

Присъствена или  частично присъствена

1

№ РД09-1910 / 30.03.2017

 

Тест, презентация
15. Себеутвърждаващо поведение.

16

Присъствена или  частично присъствена

1

№ РД09-1912 / 30.03.2017

Защита на проект, тест
16. Себеоценка и себепознание.

16

Присъствена или  частично присъствена

1

№ РД09-1913 / 30.03.2017

 

Защита на проект, тест
17. Проектно мислене.

16

Присъствена или  частично присъствена

1

№ РД09-1915 / 31.03.2017

 

Защита на проект
18. Интерактивни методи на обучение. 16 Присъствена или  частично присъствена

1

№ РД09-1916 / 31.03.2017 Защита на проект, тест
19. Портфолио на учителя като инструмент за развитие на кариерата.

16

Присъствена или  частично присъствена

1

№ РД09-1918 / 31.03.2017

 

Защита на проект
20. Класният ръководител – посредник на взаимодействието между училището и родителите.

16

Присъствена или  частично присъствена

1

№ РД09-1917 / 31.03.2017

 

Защита на проект, тест
21.

Работа в интеркултурна среда.

16

Присъствена или  частично присъствена

1

№ РД09-1920 / 31.03.2017

 

Тест, презентация
22. Превенция на ранното отпадане от училище.

 

16

Присъствена или  частично присъствена

1

№ РД09-1919 / 31.03.2017

 

Защита на проект, тест
23. Мениджмънт на класа. 16 Присъствена или  частично присъствена 1 № РД09-1922 / 31.03.2017 Защита на проект, тест
24. Психология на взаимоотношенията „учител- ученик”. 16 Присъствена или  частично присъствена 1 № РД09-1921 / 31.03.2017 Презентация
25. Спорт и подвижни игри в урочната и извънурочна дейност.

16

Присъствена или  частично присъствена

1

№ РД09-1923 / 31.03.2017

 

Защита на проект
26.

Гражданско образование в училище.

16

Присъствена или  частично присъствена

1

№ РД09-1925 / 31.03.2017

 

Защита на проект
27. Агресията в училище. Противодействие на агресивното поведение.

16

Присъствена или  частично присъствена

1

№ РД09-1927 / 31.03.2017 Защита на проект, тест
28. Тормоз в училище. Видове тормоз. Механизми на противодействие.

16

Присъствена или  частично присъствена

1

№ РД09-1929 / 31.03.2017

 

Защита на проект, тест
29. Учителят – лидер. Лидерски умения.

16

Присъствена или  частично присъствена

1

№ РД09-1930 / 31.03.2017

 

Тест, презентация
30. Прилагане на Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността.

16

Присъствена или  частично присъствена

1

№ РД09-1932 / 31.03.2017

 

Защита на проект, тест
31. Комуникация. Вербална и невербална комуникация. Ефективно общуване на работното място.

32

Частично присъствена

2

№ РД09-1934 / 31.03.2017

 

Защита на проект
32. Ефективна комуникация учител-родител. Класният ръководител – посредник на взаимодействието между училището и родителите.

32

Частично присъствена

2

№ РД09-1935 / 31.03.2017

 

Защита на проект
33. Себеоценка и себепознание. Себеутвърждаващо поведение.

32

Частично присъствена

2

№ РД09-1957 / 31.03.2017

 

Защита на проект
34. Агресията и тормоз в училище. Механизми на противодействие.

32

Частично присъствена 2 № РД09-1963 / 31.03.2017 Защита на проект
35. Мениджмънт на класа. 32 Частично присъствена 2

№ РД09-1962 / 31.03.2017

Защита на проект
36. Фасилитиране на срещи и групови дискусии.

32

Частично присъствена

2

№ РД09-1964 / 31.03.2017

 

Защита на проект
37. Тренинг: Екипно творческо мислене.

32

Частично присъствена

2

№ РД09-1965 / 31.03.2017

 

Защита на проект
38. Тренинг: Изграждане на умения за общуване и развитие на междуличностните отношения.

16

Присъствена

1

№ РД09-1966 / 31.03.2017

 

Защита на проект
39. Ателие: Приказка.

32

Присъствена или  частично присъствена

2

№ РД09-1969 / 31.03.2017

 

Защита на проект
40. Работа с деца и ученици с асоциално поведение.

32

Частично присъствена

2

№ РД09-1967 / 31.03.2017

 

Защита на проект, презентация
41.

Ефективно общуване на работното място.

16

Присъствена или  частично присъствена

1

№ РД09-1968 / 31.03.2017  Тест, презентация